بایگانی‌های مدیریت - امیرحسین اسماعیلی

blog
Blog Post

مدیر خوب یا مدیر بد؟

مدیر خوب یا مدیر بد؟ من تقریبا در 13 سال گذشته با بیش از 100 مدیر خوب و بد در همایش ها…